Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend Onderwijs van kracht. In deze wet is geregeld hoe de scholen omgaan met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zo succesvol mogelijk hun onderwijsloopbaan te doorlopen. Scholen hebben vanaf nu de zorgplicht voor leerlingen die zijn aangenomen op school. Een van de belangrijkste doelen van de wet is dat er voor elk kind een zo passend mogelijk onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Als het kan zo dicht mogelijk bij huis en bij voorkeur in de reguliere basisschool. Uitgangspunten hierbij zijn: uitgaan van de mogelijkheden van de leerling en de school, samenwerking tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs en onderwijs op maat. Hierbij is goede samenwerking tussen ouders, school en overige instellingen van belang. Ook voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben proberen wij passend onderwijs te verzorgen. Denk hierbij aan kinderen met beperkte leer- of opvoedingsproblemen en aan kinderen met lichte lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Kernvraag hierbij is: kan de school, al dan niet met extra ondersteuning, goed onderwijs verzorgen aan dit kind? De mogelijkheden van het kind, de leerkracht, de school, de ouders en de externe partijen worden in kaart gebracht. En er worden afspraken gemaakt tussen school en ouders over het ondersteuningsaanbod. Als onze school geen mogelijkheid ziet om goed en gepast onderwijs te bieden, wordt een plaats gezocht op een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband O3

Omnis staat niet alleen in het realiseren van Passend Onderwijs. Dit doen we samen met de andere scholen binnen het Samenwerkingsverband O3. Dit Samenwerkingsverband bestaat uit ongeveer 110 scholen van 20 besturen uit de Oosterschelde Regio. De gezamenlijke onderwijskundige expertise in de regio moet ervoor zorgen dat alle kinderen passend onderwijs krijgen. Van alle scholen binnen dit samenwerkingsverband wordt verwacht dat zij een basisarrangement bieden en dat er een school specifiek zorgprofiel is. Hieraan ziet u wat de school kan bieden en wat u mag verwachten van de onderwijsondersteuning.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel van iedere school staat de basisondersteuning beschreven, die iedere school zelfstandig moet kunnen bieden. Scholen ontwikkelen hun basiskwaliteit verder door zelf ontwikkelpunten in het schoolplan en jaarplan op te nemen. Daarbij wordt Omnis geholpen door professionals, zoals jeugdhulp. We kunnen ons onderwijs steeds beter persoonlijk aan laten sluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierdoor helpen we deze leerlingen hun basisschool goed af te maken. Uiteraard kan het ook voor komen dat we leerlingen onvoldoende ondersteuning kunnen bieden. Dan kunnen we beroep doen op Visio, Auris en samenwerkingsverband O3 voor extra ondersteuning.

Basisondersteuning

Bij O3 is ervoor gekozen om een aantal standaarden te ontwikkelen waaraan de ondersteuning voor alle leerlingen dient te voldoen. Zie samenwerkingsverbando3.nl Voor de meeste leerlingen is de geboden basisondersteuning voldoende. Zo mogelijk kan ook jeugdhulp betrokken worden bij het basisaanbod. Zo lang de leerling daarmee een passend uitstroomperspectief heeft en de school of leerling geen andere ondersteuningsbehoeften hebben is er sprake van basisondersteuning.

Extra ondersteuning

Er zijn verschillende mogelijkheden voor extra ondersteuning, waarbij we ernaar streven de leerling in het reguliere onderwijs te houden. Als dit, met extra ondersteuning, niet mogelijk is, wordt gekeken of een tijdelijke of gedeeltelijke plaatsing op een SBO of een SO-school een oplossing is. Ten slotte is een volledige overplaatsing ook mogelijk.

Ons beleid

Ons onderwijs is afgestemd op de behoeften van leerlingen. Heeft u een kind met een beperking en meldt u zich aan bij onze school, dan benaderen we u en uw kind altijd vanuit een positieve intentie. We bekijken nauwkeurig de mogelijkheden die we kunnen bieden om het onderwijs van uw kind te verzorgen. Alle afwegingen worden open gecommuniceerd en waar nodig wordt toestemming gevraagd, bijvoorbeeld voor het opvragen van relevante gegevens. De aanname of afwijzing gebeurt vervolgens aan de hand van de stappen uit een draaiboek.