MR / GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit minimaal twee ouders en minimaal twee teamleden van de school. De directeur heeft een adviserende taak. De leden van de raad worden gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. De taken en bevoegdheden liggen vast in een reglement. De MR heeft adviesrecht of instemmingsrecht met betrekking tot schoolgebonden onderwerpen. Zo heeft de MR instemmingsrecht bij het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids en adviesrecht bij het vaststellen van de begroting. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent als ouder van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De verslagen liggen ter inzage op school.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Omnisscholen zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen vertegenwoordigd. Zowel namens de ouders, als de leraren, zit er iemand in de GMR. In de GMR komen zaken aan de orde die alle Omnisscholen aangaan.