Ouders

Communicatie met de ouders

Omnis vindt het contact met de ouders zeer belangrijk. Daarom hebben we verschillende middelen om u te informeren en het gesprek met u aan te gaan. We vinden het belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent van de ontwikkelingen bij ons op school. We proberen u er dan ook zo veel mogelijk bij te betrekken. Door goed contact weet u waar uw kind op school mee bezig is en wat er speelt op school. We laten u dan ook graag weten hoe we dit contact goed willen onderhouden en op welke manier u hier als ouder aan bij kunt dragen.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor de informatieavond van de school. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind. Aan de hand van de methoden die op school gebruikt worden geven we u een kijkje in hoe wij het onderwijs op onze school verzorgen.

Nieuwsbrief
Iedere maand ontvangt u van school een nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over;
• projecten
• nieuwe methoden en ontwikkelingen
• belangrijke data
• gebeurtenissen en activiteiten
• artikelen over school en onderwijs
• artikelen van kinderen en ouders
• nieuws van de medezeggenschapsraad en ouderraad

De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden en is ook te vinden op de website. Daarnaast ontvangt u tweemaandelijks de overkoepelende nieuwsbrief van de directeur.

Inloop
Zit uw kind in groep 1 of 2 dan kunt u uw kleuter vanaf 8.20 uur tot in de klas brengen. Zo kunt u uw kleuter, voordat de les om 8.30 uur begint, nog even voorlezen uit één van de boekjes die voor u gereed liggen.

Rapport- en oudergesprekken
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee, in februari en juni. Voor of na de rapportuitreiking bespreken wij met u de voortgang van uw kind. Deze gesprekjes duren ongeveer 10 minuten. In november hebben we met u een oudergesprek om elkaar te informeren over uw kind(eren) op school en thuis. De kinderen uit groep 3 en hoger worden uitgenodigd om mee te komen naar dit gesprek omdat het tenslotte gaat over hun ontwikkeling.

Voorafgaand aan het gesprek zal de leerkracht met uw zoon of dochter een gesprek hebben; het kindgesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht één op één met uw kind zijn of haar welbevinden en eventuele leerdoelen waaraan op school gewerkt gaat worden. Tijdens het rapportgesprek wordt u hier uiteraard van op de hoogte gebracht.

Mocht u nog apart een gesprek met de leerkracht van uw kind(eren) willen, is dit altijd mogelijk. Maakt u hiervoor wel van te voren een afspraak.

Weblogs
Via de weblog kunt u de activiteiten van iedere groep volgen. Ook de planning van huiswerk en toetsen kunt u hier vinden.

Facebook
Alle Omnisscholen zijn actief op Facebook. Leuke foto’s, filmpjes, activiteiten en werkjes van uw kind en de groepen kunt u voortaan bekijken via Facebook. Like ons!

Ouderraad (OR)
De school heeft een actieve Ouderraad. Zo helpt de OR mee bij het organiseren van verschillende activiteiten en evenementen, zoals het Sinterklaasfeest, Pasen, de algemene ouderavond. Daarnaast zorgt de OR voor:
• Het onder ouders bevorderen van de interesse voor de school en deelname aan activiteiten en werkgroepen
• Het behartigen van de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad en directie.

Deze zaken worden in openbare vergaderingen besproken. Wilt u hierover meepraten dan kunt u dit doen op de jaarvergadering van de OR. Tevens worden dan de nieuwe leden gekozen. De OR bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal leden.

Medezeggeschapsraad (MR)
De MR bestaat uit minimaal twee ouders en minimaal twee teamleden van de school. De directeur heeft een adviserende taak. De leden van de raad worden gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. De taken en bevoegdheden liggen vast in een reglement. De MR heeft adviesrecht of instemmingsrecht met betrekking tot schoolgebonden onderwerpen. Zo heeft de MR instemmingsrecht bij het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids en adviesrecht bij het vaststellen van de begroting. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent als ouder van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De verslagen liggen ter inzage op school.

Gemeenschappelijkemedezeggenschapsraad (GMR)
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Omnisscholen zijn alle medezeggenschapsraden van de scholen vertegenwoordigd. Zowel namens de ouders, als de leraren, zit er iemand in de GMR. In de GMR komen zaken aan de orde die alle Omnisscholen aangaan.